Poradna Linky seniorů

Nevíte si rady s novými změnami, zákony či praktickými postupy v jakýchkoliv situacích? Obraťte se na odborníky z Linky seniorů. Odpoví vám i prostřednictvím této poradny.

PRAKTICKÉ RADY

Doslechla jsem se, že jsou od nového roku nějaké změny v darovacích a dědických
daních. Ráda bych něco darovala sestře a také dceři, ale přemýšlím, zda u dcery se tím mám vůbec zabývat, stejně to jednou jako jedináček zdědí. Jak bych měla postupovat?

Podle novely zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti, která vstoupila v platnost 1. ledna 2008, jsou jak obdarovaní, tak dědicové patřící do I. a II. skupiny, osvobozeni od placení daní. Vezměme to ale postupně:
Výše zmíněný zákon počítá se třemi skupinami osob. Tyto skupiny jsou však stanoveny pouze pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí (nejedná se tedy o totožné skupiny jako např. při dědění ze zákona). Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče, vnuci …) a manželé. Do II. skupiny patří: a) příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. Konečně do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.
Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.
Pokud tedy chcete něco darovat dceři nebo sestře, je tento dar skutečně osvobozený od placení daní. Povinnost podávat daňové přiznání ale podle všeho zůstává. Pro více informací kontaktujte kterýkoliv finanční úřad.
Abych ale zodpověděl Vaši otázku celou – věřím, že rozhodnutí o darování někdy není snadné. Nejde jen o věci majetkové, jak je to často vnímáno. Obzvláště v seniorském věku jde často zároveň i o otázku jakéhosi bilancování a úklidu, také o otázky poměru sil, moci a bezmoci a mnoho dalších souvisejících otázek. Tady Vám doporučuji to ještě s někým probrat, máte-li po ruce někoho, komu důvěřujete. Mohu Vám také nabídnout zavolání na bezplatnou Linku seniorů, kde je možné vše ještě jednou prohovořit a po ujasnění věcí se teprve rozhodnout.

PRÁVNÍ PORADNA

Moje děti na mě úplně zapomněly. Přemýšlím, že bych i já na ně zapomněl ve své závěti. Kamarád mi ale říkal, že to není tak jednoduché. Mohli byste mi poradit?

Kamarád měl pravdu. Pokud byste pouze napsal závěť, ve které byste dětem nic neodkázal, byla by závěť v této části neplatná. Jedná se o jedno z mála zákonných omezení zůstavitelova práva na nakládání se svým majetkem v závěti. V § 479 zák. č. 40/1964 Sb. (dále jen občanský zákoník) je upraven institut tzv. neopominutelných dědiců. Mezi ty patří potomci zůstavitele, tedy děti, vnuci a pravnuci. Zákon v tomto paragrafu přímo říká: Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona (viz prosincové číslo časopisu Vital Plus), a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud tedy chcete, aby se vašim potomkům ničeho nedostalo, nebo se jim dostalo méně než stanoví zákon, musíte k závěti připojit tzv. listinu o vydědění. Podmínky vydědění upravuje zákon v § 469a. Zůstavitel podle tohoto ustanovení může vydědit potomka pouze ze čtyř důvodů:

1. V rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech
2. O zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl
3. Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
4. Trvale vede nezřízený život

Listina o vydědění je platná stejně jako závěť, tedy pokud je jasné, kdo koho vyděďuje, z jakého důvodu, a pokud je k vlastnoručně napsanému textu připojen vlastnoruční podpis. Nutnou podmínkou platnosti je také uvedení data sepsání listiny. Zmíněný dotaz je bohužel na naší lince důvěry velmi častý. Pokud však s volajícími na toto téma hovoříme, často se dostáváme k tomu, že zmíněná otázka je součástí jistého a ve vyšším věku naprosto logického bilancování, a že většina volajících stojí daleko více o kontakt s dětmi, nápravu a odpuštění, než o jejich odmítnutí formou vydědění. Jsou samozřejmě i případy, kdy je vydědění zcela na místě. Ať tak, či onak, vydědění potomka je skutečně velice citlivé téma. V tomto případě bych vám proto doporučil zavolat bezplatnou linku důvěry – Linku seniorů – a vše nejprve zkonzultovat s odborníky.

SOCIÁLNÍ PORADNA

Slyšela jsem, že někteří lidé nemusí platit nově zavedené poplatky ve zdravotnictví. Pokud je tomu tak, na koho se tato povinnost nevztahuje?

Máte správnou informaci. Poplatek za návštěvu u lékaře (za klinické vyšetření, 30,- Kč), výdej léku (30,- Kč), pohotovost (90,- Kč) a den pobytu v nemocnici či lázních (60 Kč,-) neplatí:

1. Občané v hmotné nouzi
2. Děti a mladí lidé umístění v dětských domovech anebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
3. Občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu
4. Občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví (např. infekční onemocnění či nařízená karanténní opatření).

Zastavme se podrobněji u nejrozšířenějšího důvodu osvobození – hmotné nouze.
O co se jedná? Hmotná nouze je označení pro situace spojené s nedostatečným
zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi a je upravena
zvláštním zákonem č.111/2006 Sb. Při hmotné nouzi osoba nemá dostatečné
příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení
základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních
důvodů zvýšit. Český právní systém rozeznává tři dávky pomoci v hmotné nouzi:
a) příspěvek na živobytí, b) doplatek na bydlení a c) mimořádná okamžitá pomoc.
Při stanovení nároku na tyto dávky se mimo jiné vychází z výše existenčního a
životního minima (více zákon č. 110/ 2006 Sb.) a stanoví se individuálně pro každou osobu, na základě jejích možností a potřeb.

Několik důležitých poznámek:

– Při posuzování hmotné nouze se bere v úvahu vždy celá domácnost – posuzují se tedy dohromady osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

– Žádá se na sociálním odboru pověřeného městského úřadu. Na řadě úřadů jsou vstřícní, jinde třeba méně. Nenechte se tedy odbýt. I když Vám již mezi dveřmi řeknou tamní úředníci, že na nic nemáte právo, přesto je požádejte o formulář a nechte vše projít řádnou procedurou. Jestliže Vám pak bude žádost oficiálně zamítnuta, můžete se odvolat k nadřízenému orgánu – tedy k příslušnému krajskému úřadu.

– Jakmile Vám je dávka pomoci v hmotné nouzi přidělena, dostanete na to potvrzení, nejčastěji asi ve formě rozhodnutí. S tímto potvrzením se pak prokazujete v lékárně, u lékaře i v nemocnici. Lékař ani lékárník vám nemohou vaše potvrzení vzít z důvodu archivace. Měli by jen uvést v dokumentaci důvod osvobození.

– Potvrzení platí pouze 30 dnů. Poté je třeba znovu kontaktovat sociální odbor a získat potvrzení nové.

LÉKAŘ RADÍ

Mám asi nějaké onemocnění srdce, i v klidu se mi občas rozbuší, v noci mě  vzbudí. Je mi 65 let, letos jsem odešel do důchodu, a nějak špatně to nesu. Jsem taky velmi úzkostný, špatně spím, třesou se mi ruce, potím se. Manželka si stěžuje, že moc rychle mluvím, vůbec mi nerozumí. Od psychiatra jsem dostal antidepresiva, ale o moc lepší to tedy není. Za poslední čtyři měsíce jsem zhubl aspoň o 7 kilo. Můžu mít nějakou zhoubnou nemoc?

Prožíváte velmi složité období, kdy uzavíráte jednu kapitolu života a začínáte něco nového. Je dobře, že jste vyhledal pomoc psychiatra, ale myslím, že by bylo dobré navštívit také internistu a vylíčit mu své obtíže.
Nejspíš vás čekají různá  vyšetření – zevrubné laboratorní vyšetření krve, měření tlaku, EKG-to je křivka, která vypovídá o elektrické aktivitě srdce. Je možné natočit také 24 hodinový záznam EKG, který by s větší pravděpodobností zachytil nějakou srdeční arytmii – tomu se říká Holter. Obtíže, o kterých mluvíte, by také mohly souviset s poruchou funkce štítné žlázy. Někdy se může stát, že se začne tvořit zvýšené množství hormonů štítné žlázy, příznaky jsou pak velmi podobné tomu, co popisujete. Váš současný stav může mít samozřejmě mnoho souvislostí, a nemusí jednoznačně znamenat zhoubnou nemoc. Mnoho tělesných příznaků může úzce souviset se stavem naší mysli. Prvním důležitým krokem by teď pro vás bylo vyhledání odborného lékaře.

Dočetli jste až sem? Zastavte se na chvíli a zvažte, zda-li můžete podpořit Vital i vy.

obálka

Časopis, který čte stále více čtenářů, vychází především díky podpoře dárců. Pomoci je tak jednoduché – zašlete nám dárcovskou SMS na číslo 87 777. Přispějete tak částkou 30, 60, nebo 90 Kč.
DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Pokud čtete Vital pravidelně a můžete nás podpořit každý měsíc, zašlete zprávu ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30
DMS TRV ELPIDA 60
DMS TRV ELPIDA 90

Více na darcovskasms.cz. Časopis si můžete také předplatit pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.